Huishoudelijk reglement

Besluitvormingsprocedure

Elk lid kan voorstellen op de agenda zetten voor de Algemene Vergadering. Een voorstel wordt goedgekeurd als er geen geargumenteerde bezwaren tegen zijn (by consent).

Als de privébelangen van een lid in conflict komen met een voorstel dat conform is aan de doelstellingen van de Lochtingen dient zij/hij deze belangentegenstelling te melden. De rest van de vergadering kan dan beslissen dat het lid niet kan deelnemen aan de stemming. Bij een ernstig conflict kan het lid ook gevraagd worden niet deel te nemen aan de deliberatie.

Bij een derde behandeling van een geamendeerd voorstel waarin er naar gestreefd werd aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen volstaat een meerderheid van twee derden voor goedkeuring.

(besluit aangepast en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 20-09-2015)

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 20 € voor het werkingsjaar 2015 en wordt bij het begin van elk werkingsjaar vastgelegd door de Algemene Vergadering.

Overschrijven naar: BE80 8905 9435 2777 van de Lochtingen Gent

Budgetbeheer

(1) We geven geen geld uit dat we niet hebben.

(2) We leggen een financiële buffer aan uit eigen verworven middelen via sponsoring, ‘crowd funding’, giften, een loterij en/of verkoop van brochures en promotiemateriaal. Op termijn kunnen daar inkomsten van een bescheiden maar duurzame economische activiteit aan toegevoegd worden1.

(3) Het streefcijfer van de financiële buffer is aanvankelijk de som van een jaar lidgeld van alle leden. De som van deze financiële buffer wordt echter telkens bij het begin van het werkingsjaar aangepast aan de noden van de te ontplooien activiteiten.

(4) Alle betalingen en ontvangsten lopen via de bankkaart tenzij het niet mogelijk is.

(5) Alle betalingen door een vertegenwoordiger van de Lochtingen moeten worden geattesteerd met een bewijs van betaling.

(6) Ontvangsten in baar geld, bvb op een stand of via handgiften, worden zo snel mogelijk overgeschreven op de bankrekening. De ontvanger kan het bedrag gewoon overschrijven met vermelding van de bron.

(7) Alle uitgaven door leden boven de 50 € moeten eerst voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Uitgaven beneden de 50 € kan elk lid zelf maken, maar achteraf beslist de AV of de uitgave al dan niet aanvaard en terugbetaald wordt.

(8) Alle betalingsbewijzen moeten binnen de week overgemaakt worden aan de boekhouder. Aangezien er nogal wat facturen tegenwoordig digitaal verstuurd worden bij online aankopen, heeft de boekhouder ook toegang tot de bankrekening om dat soort betalingen te verifiëren.

(besluit aangepast en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 20-09-2015)